Dotacja na dofinansowanie kosztów emisji akcji i obligacji!!

Trwa obecnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania: 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

4DF wraz z partnerami jest w stanie pomóc Państwu pozyskać dofinansowanie kosztów emisji akcji i obligacji!

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagranicznych rynkach regulowanych) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst – odpowiednio:
- w przypadku regulowanego rynku GPW: procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska,
- w przypadku NewConnect: raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument ofertowy,
- w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst: raport due dilligence, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny lub nota informacyjna, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, warunki emisji, wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Dofinansowanie otrzymać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?
Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
etap I – od 21.11.2016 r. do 20.02.2017 r.
etap II – od 21.02.2017 r. do 20.05.2017 r.
etap III – od 21.05.2017 r. do 20.08.2017 r.
etap IV – od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania projektu?
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% kosztów kwalifikowanych i wynosi odpowiednio:
- 800.000 zł emisja akcji na rynku głównym GPW lub zagranicznych rynkach regulowanych
- 100.000 zł emisja akcji na rynku New Connect
- 80.000 zł emisja obligacji i wprowadzenie pierwszej serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst
- 60.000 zł emisja obligacji i wprowadzenie każdej kolejnej serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

4DF financial management

Catalyst

Co to jest Catalyst?

Catalyst stanowi prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwaną dalej „Giełdą” oraz BondSpot S.A. zwany dalej „BondSpot”, system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem obligacji emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO).

Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO (Alternatywny System Obrotu) - przeznaczone są dla klientów detalicznych, analogiczne dwa rynki BondSpotu dedykowane są klientom hurtowym.

Wszystkie platformy przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych.

Autoryzacja Catalyst

Wszystkie instrumenty, które trafią na rynek muszą uzyskać tzw. autoryzację emisji. Jest ona warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku lecz nie oznacza, że instrumenty, które autoryzację uzyskają będą przedmiotem obrotu.

Autoryzacja obligacji na Catalyst związana jest z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst. O autoryzację emisji mogą ubiegać się również emitenci, których emisje nie zostały jeszcze zdematerializowane.

Autoryzacja Catalyst może zostać przyznana jeżeli wartość emisji według ceny nominalnej wynosi co najmniej równowartość 400 000 euro oraz w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne (warunek ten dotyczy obligacji korporacyjnych).

Korzyści z wejścia na Catalyst:

  • Tanie i szybkie notowanie obligacji na rynku publicznym
  • Możliwość pozyskania kapitału alternatywnego w stosunku do oferty bankowej
  • Budowanie wizerunku transparentnej spółki w oczach kontrahentów
  • Budowanie historii finansowej i zaufania inwestorów, co pozwala na pozyskanie w przyszłości kapitału również w postaci akcji

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001