4DF financial management

Catalyst

Co to jest Catalyst?

Catalyst stanowi prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwaną dalej „Giełdą” oraz BondSpot S.A. zwany dalej „BondSpot”, system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem obligacji emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO).

Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO (Alternatywny System Obrotu) - przeznaczone są dla klientów detalicznych, analogiczne dwa rynki BondSpotu dedykowane są klientom hurtowym.

Wszystkie platformy przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych.

Autoryzacja Catalyst

Wszystkie instrumenty, które trafią na rynek muszą uzyskać tzw. autoryzację emisji. Jest ona warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku lecz nie oznacza, że instrumenty, które autoryzację uzyskają będą przedmiotem obrotu.

Autoryzacja obligacji na Catalyst związana jest z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst. O autoryzację emisji mogą ubiegać się również emitenci, których emisje nie zostały jeszcze zdematerializowane.

Autoryzacja Catalyst może zostać przyznana jeżeli wartość emisji według ceny nominalnej wynosi co najmniej równowartość 400 000 euro oraz w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne (warunek ten dotyczy obligacji korporacyjnych).

Korzyści z wejścia na Catalyst:

  • Tanie i szybkie notowanie obligacji na rynku publicznym
  • Możliwość pozyskania kapitału alternatywnego w stosunku do oferty bankowej
  • Budowanie wizerunku transparentnej spółki w oczach kontrahentów
  • Budowanie historii finansowej i zaufania inwestorów, co pozwala na pozyskanie w przyszłości kapitału również w postaci akcji

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001