Dotacja na dofinansowanie kosztów emisji akcji i obligacji!!

Trwa obecnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania: 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

4DF wraz z partnerami jest w stanie pomóc Państwu pozyskać dofinansowanie kosztów emisji akcji i obligacji!

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagranicznych rynkach regulowanych) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst – odpowiednio:
- w przypadku regulowanego rynku GPW: procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska,
- w przypadku NewConnect: raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument ofertowy,
- w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst: raport due dilligence, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny lub nota informacyjna, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, warunki emisji, wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Dofinansowanie otrzymać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?
Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
etap I – od 21.11.2016 r. do 20.02.2017 r.
etap II – od 21.02.2017 r. do 20.05.2017 r.
etap III – od 21.05.2017 r. do 20.08.2017 r.
etap IV – od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania projektu?
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% kosztów kwalifikowanych i wynosi odpowiednio:
- 800.000 zł emisja akcji na rynku głównym GPW lub zagranicznych rynkach regulowanych
- 100.000 zł emisja akcji na rynku New Connect
- 80.000 zł emisja obligacji i wprowadzenie pierwszej serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst
- 60.000 zł emisja obligacji i wprowadzenie każdej kolejnej serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

4DF financial management

Oferta

 • Doradzanie w procesach fuzji i przejęć
 • Pomoc w pozyskaniu kapitału zarówno w emisjach prywatnych, venture capital, private equity, jak i z rynku giełdowego
 • Analiza spółki i otoczenia rynkowego
 • Poszukiwanie i wytypowanie potencjalnych obiektów przejęcia
 • Koordynacja procesu przejęcia (due dilligence, negocjacje umów inwestycyjnych)
 • Wycena firm na potrzeby przeprowadzanych transakcji fuzji, przejęcia, bądź sprzedaży
 • Przygotowywanie biznes planów dla potrzeb pozyskania źródeł finansowania
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji wymaganej prawem dla potrzeb pozyskania kapitału

Szczegółowa oferta

Usługi w zakresie działalności inwestycyjnej

 • Pomoc przy pozyskiwaniu kapitału poprzez oferty publiczne i prywatne, finansowanie dłużne,, private equity, venture capital i mezzanine.
 • Doradztwo przy fuzjach i przejęciach, w szczególności przy identyfikowaniu i pozyskiwaniu celów/inwestorów, koordynowanie całego procesu transakcji (pomoc przy selekcji doradców prawnych i podatkowych, business due diligence, wycenie, negocjacjach, porozumieniach kończących proces inwestycyjny).
 • Pomoc przy przekształceniach własnościowych.
 • Doradztwo przy transakcjach wykupów lewarowanych spółek lub aktywów.

Doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych

 • Analizowanie konkurencyjności i pozycji rynkowej spółki.
 • Restrukturyzacje, optymalizacje łańcucha dostaw i strategie refinansowania.
 • Pomoc przy pozyskiwaniu pożyczek, kredytów bankowych, leasingu, leasingu zwrotnego.

Doradztwo w zakresie debiutu na NewConnect i Catalyst
Przed debiutem:

 • Analiza biznesowa i wycena emitenta
 • Rekomendacja parametrów oferty – ceny, struktury, wielkości i terminu oferty
 • Opracowanie i koordynacja harmonogramu IPO
 • Przygotowanie Dokumentu Ofertowego, koordynacja prac pozostałych doradców
 • Przygotowanie Zarządu emitenta do rozmów z inwestorami
 • Doradztwo przy sprzedaży oferty, przeprowadzenie „road show”
 • Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego /Memorandum Informacyjnego
 • Pomoc przy złożeniu wniosków do KDPW (o dematerializację i rejestrację instrumentów finansowych) i GPW (wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect albo obligacji na ASO na Catalyst)
 • Przygotowanie emitenta do funkcjonowania na rynku publicznym
 • Pomoc przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych (relacje inwestorskie)

Po debiucie:

 • Współdziałania z emitentem, w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO (New Connect)
 • Bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect i Catalyst)

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001